I dag sidder mange medarbejdere inde med en stor viden, hvilket kan bevirke at en sygemelding, kan lamme et helt arbejdsområde eller i bedste fald, få resten af den sygemeldtes kollager til at løbe stærkere, med deraf øget pres på organisationen.

En virksomhed eller afdeling er ikke stærkere end det svageste led, så derfor kan en langtidssygemelding være belastende både rent menneskeligt for den sygemeldte, for de øvrige kolleger og være en stor økonomisk belastning for virksomheden.

Årsagen til en længere. eller korterevarende sygemelding, kan være forskelligartet og der skal derfor altid sættes ind på forskellig vis.

Omhandler sygemeldingen psykiske overbelastninger, som eksempelvis stress, tror vi på at individuelle samtaler ikke altid er nok. Vi har mulighed for at tilbyde forløb der er tilrettelagt så der både er samtaler og neurofeedback. Kombinationen kan være medvirkende til at en medarbejder kommer hurtigere tilbage og undgår at falde tilbage.

Godt tilbage på arbejde

Når en medarbejder skal hjælpes tilbage på sin arbejdspladsen, er det vigtigt at give den helt rette helhedsorienteret hjælp. Dette så medarbejderen kommer styrket igennem sit sygeforløb, undgår gentagelser og kan tilrettelægge sit arbejdsliv/privatliv mere hensigtsmæssigt og afbalanceret fremadrettet.

Medarbejderen bliver hos os tilbudt coachende samtaler, hvor der vil blive sat spot på årsagen til sygemeldingen. Der vil blive udarbejdet helt konkrete og lavpraktisk håndterbare redskaber tilpasset den enkelte og der kan iværksættes livsstilændringer, hvis det virker hensigtsmæssigt.

En del af forløbet kan desuden være hjælp til opstart i et lokalt træningscenter, dette afhænger dog af medarbejderens stress niveau, idet høj stress kan forstærkes via fysisktræning, hvorimod ved moderat stress, kan fysisk træning afhjælpe nogle af belastningsreaktionerne og forbedre det mentale velbefindende. Igen mennesker er ens og der er derfor ikke en ensartet skabelon for et forløb.

Støttende samtaler i virksomheden

Hvis det er aktuelt, kan der blive afholdt 3-parts samtale med nærmeste leder, så det sikres at medarbejderen kommer godt retur på arbejde og ikke gentager årsagen til den oprindelige sygemelding. Der vil i den forbindelse kunne udarbejdes en optrapningsplan, samt sættes ind på de områder, hvor medarbejderen tidligere følte et for stort pres.

Samtalens form

De støttende samtaler kan foregå telefonisk, så den sygemeldte medarbejder ikke skal stress ud hjemmefra, men kan få bearbejdet sin stress og modtage psykoedukation i egne trygge rammer.

Der kan tilkobles en fysisktræner, som udarbejder et træningsprogram specielt tilrettelagt den enkelte, så det understøtter den sygemeldtes restituering.

Da ingen er helt ens, kan der ikke laves en færdig opskrift på hvad der skal til, eller hvor mange samtaler der er brug for. Det er dog vigtigt man starter ud med et fast antal samtaler, så der ligger en plan. Den skal ofteste justeres løbende, så man sikre medarebjderen den helt rette vej tilbage på job.

Raskmelding og hvad så?

Oftest er det en god ide hvis samtalerne fortsætte efter raskmeldingen, så medarbejderen undgår tilbagefald og får lært at få sagt til og fra. Dette sikrer at forløbet bliver en succes, både for den enkelte medarbejder og virksomheden, når vedkommende vender retur på sit job.

Vaner kan være vanskelige at få bugt med, idet mange ubevidst lander tilbage i det de blev sygemeldt fra. Mange har desuden en tendens til at ville bevise at ”NU ER DE KLAR” og giver den derfor en ekstra omgang kul. Det kan medføre at der opstår drypvise sygemeldinger, hvis ikke der bliver skabt nye vaner og måder at gribe arbejdslivet an på.

  1. indledende samtale, hvor formen og hyppigheden aftales imellem den sygemeldte og coachen.
  2. Afklaring af stresspunkter og fremadrettet cooping strategier.
  3. Opfølgende samtaler vil indeholde; opfølgning på forudgående aftaler, psykisk og fysisk helbredstjek, samt nye og overkommelige mål.
  4. Efter et vist antal samtaler, afsluttes forløbet med klare og veldefineret målsætninger, der skal sikre at der ikke opstår en gentagende sygemelding.

Kontakt os og aftal nærmere omkring et ”Back on Track” forløb.